Udostępnij

Już po raz 7 na warszawskim Uniwersytecie medycznym odbyła się Wiosna z Fizjoterapią.

Tematem wiodącym tegorocznego spotkania, które odbyło się 19 kwietnia były badania podstawowe w rehabilitacji i Fizjoterapii. Nasz portal jako patron medialny tego wydarzenia miał okazję gościć na sympozjum.

Po powitaniu gości i oficjalnym otwarciu sympozjum dr n. med. Maria J. Turos wygłosiła wykład inaugurujący. Jego tematem było: „…wybierzmy się do słowiańskiego Spa… czyli narodowe korzenie balneoterapii „.

Już po raz 7 na warszawskim Uniwersytecie medycznym odbyła się Wiosna z Fizjoterapią.

Tematem wiodącym tegorocznego spotkania, które odbyło się 19 kwietnia były badania podstawowe w rehabilitacji i Fizjoterapii. Nasz portal jako patron medialny tego wydarzenia miał okazję gościć na sympozjum.

Po powitaniu gości i oficjalnym otwarciu sympozjum dr n. med. Maria J. Turos wygłosiła wykład inaugurujący. Jego tematem było: „…wybierzmy się do słowiańskiego Spa… czyli narodowe korzenie balneoterapii „.

Wykład traktował przede wszystkim o istocie balneoterapii oraz o jego korzeniach jakim było od zarania dziejów wykorzystanie wody. Oprócz historii hydroterapii w starożytnej Grecji czy Rzymie mowa była również o tym jak lata temu Słowianie zamieszkujący obecnie tereny współczesnej polski wykorzystywali wodę w celach leczniczych. Opowiadanie Pani Marii dotarło aż do współczesności do osoby Ks. Kneippa i tematu Spa z zachętą aby wracać do popartej prawdziwą i nie naginającej historii tradycji.

Po wykładzie inaugurującym nastał czas na sesje I z tematami wiodącymi. Zostały one ocenione przez uczestników i w randze najciekawszych oceny były zgodne z naszymi odczuciami.

Magda Kosmala przedstawiła wpływ terapii uciskowej punktów spustowych mięśnia skrzydłowego bocznego na napięcie mięśni żwaczy. Według badań problemy ze stawami skroniowo-żuchwowymi dotyczą 70-80% populacji i może prowadzić do licznych zaburzeń w tym degeneracji stawów jak i nadmiernego napięcia układu ruchu narządu żucia.

Celem pracy badawczej była ocena wpływu terapii punktów spustowych mięśnia skrzydłowego bocznego na aktywność bioelektryczną mięśni żwaczy.

Okazało się że po przebadaniu 60 osób w wieku 18-26 lat i zastosowaniu terapii na obu mięśniach skrzydłowych  napięcie mięśni żwaczy spadło. Zatem wykazano zależność mięśni żwaczy od napięcia mięśni skrzydłowych bocznych. Zatem powyższa terapia może być stosowana u osób o wzmożonym napięciu mięśni żwaczy lub u osób uskarżających się na problemy ze stawami skroniowo-żuchwowymi.

Drugim z najciekawszych tematów okazał się zaprezentowana przez Kamila Zwierzchowskiego:

„Próba oceny wpływu poizometrycznej relaksacji mięśni w zależności od długości fazy skurczu izometrycznego na aktywność bioelektryczną oraz elastyczność mięśnia prostego uda”

W badaniu wzięło udział 30 osób z niepełnym zakresem Ruchu w stawie kolanowym. Osoby podzielono na 3 grupy ze względu na długość trwania skurczu izometrycznego podczas poddawaniu mięśnia prostego uda relaksacji izometrycznej. Długości skurczu wynosiły 5,10 i 15 sek. Przed, w trakcie i po wykonaniu dziesięciu interwencji w każdej z grup wykonano pomiary zakresu ruchomości w stawie kolanowym, test „pięta-pośladek” oraz oceniano spoczynkowy potencjał mięśnia prostego uda za pomocą elektromiografu powierzchownego.  We wszystkich grupach zanotowano istotne zwiększenie ruchomości w stawie kolanowym, zmniejszenie odległości „pięta-pośladek” i statystycznie istotne obniżenie napięcia spoczynkowego mięśnia prostego uda. Wyniki we wszystkich grupach nie odbiegały od siebie znacząco co było podstawą do wysunięcia wniosku iż czas napięcia izometrycznego nie odgrywa roli podczas wykonywania PIR.

Trzecim z najciekawszych tematów to „Wpływ Kinesiology Tapingu na redukcję opóźnionej bolesności mięśni” zaprezentowaną przez Panią Sylwie Szkodę.

Opóźniona bolesność mięśni rozwija się zazwyczaj kilka godzin po intensywnym wysiłku izometrycznym lub ekscentrycznym.  W badaniu wzięło udział 26 kobiet podzielonych na 3 grupy. Narzędzie badawcze stanowiła próba oceniająca moc kończyn dolnych – skok dosiężny, autorska ankieta wraz z Międzynarodowym Kwestionariuszem Aktywności Fizycznej (IPAQ), a także skale oceny bólu mięśni (VAS). Wszystkie osoby badane wykonywały próbę mocy oraz trening mięśni kończyn dolnych (skok dosiężny 3-5 serii).  Po 1,2,3 i 4 dniu powtórzono sprawdzian mocy i dokonano oceny natężenia bólu. W grupach badanych I i II zastosowano Kinesiology Taping mięśni czworogłowych uda – aplikacje rozluźniającą (gr. I) i limfatyczną (gr.II). W grupie kontrolnej III nie zastosowano żadnych zabiegów.

U wszystkich badanych stwierdzono opóźniona bolesność mięśni, co było skutkiem wykonywanego treningu. W grupach badanych spadek natężenia bólu zanotowano po 48 h (w grupie II – istotny statystycznie p<0,01), a w grupie kontrolnej dopiero po 72h od treningu. Dzień po treningu mięśni kończyn dolnych we wszystkich grupach zaobserwowano spadek mocy. Następnego dnia tendencja utrzymywała się w grupie I. Poziom aktywności fizycznej dodatnio korelował z redukcją bólu. Tendencja ta w większym stopniu dotyczyła kobiet z grupy kontrolnej.

Badacze wnioskowali, że Kinesiology Taping a szczególnie aplikacja limfatyczna może być skutecznym środkiem w łagodzeniu opóźnionej bolesności mięśni.

Ostatnim z najciekawszych tematów przedstawiła Agnieszka Prociak i dotyczył on zastosowania Kinesiotapingu według Medical Taping Concept u pacjentek z bolesnym miesiączkowaniem.

Celem tej pracy badawczej była ocena interwencji nie farmakologicznej w postaci zastosowania metody Kinesiotapingu na redukcję objawów bólowych występujących podczas bolesnych miesiączek oraz poprawa komfortu podczas trwania menstruacji.

Badano 20 kobiet w wieku 23-30 lat. Wszystkie badane wypełniły autorski kwestionariusz oraz kwestionariusz McGill dotyczący bólu. Powyższe narzędzia zostały zastosowane w odniesieniu do 2 kolejnych cykli menstruacyjnych. Następnie ankietowanym zostały zaaplikowane plastry Kinesio firmy Cure Tape w okolicach odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz podbrzusza według metodyki Medical Taping Concept (dwa lub jeden dzień przed wystąpieniem krwawienia) gdy pojawiły się dolegliwości bólowe. Po zakończeniu menstruacji, badane zostały poproszone o wypełnienie powyższych kwestionariuszy.

Wyniki zanotowały spadek objawów bólowych u większości badanych. Średnia bólu w skali VAS malała po aplikacji plastra z 6,96 do 3,83 pkt. 8 badanych nie zaobserwowało konieczności zażywania leków przeciwbólowych, a kolejnych 5 zredukowało dawkę o połowę. U 3 pacjentek nie zanotowano żadnej poprawy. Wnioskowano zatem, że zastosowanie kinesiotapingu może spowodować zredukowanie objawów bólowych oraz polepszenie komfortu życia podczas trwania menstruacji.

Po dwóch sesjach tematycznych nastąpiła przerwa a po niej wykład eksperta dr n. med. Marka Krasuskiego nt. algorytmu postępowania usprawniającego u chorych po przebytej operacji kręgosłupa z powodu zmian dyskopatycznych.

Sympozjum zakończyło się po ogłoszeniu wyników konkursu prac u uroczystym rozdaniu dyplomów i nagród laureatom.

Kolejne wiosna z Fizjoterapią na uniwersytecie Medycznym w warszawie już za Rok 11 kwietnia 2014 na, którą już teraz serdecznie zapraszamy.

Pozdrawiamy

Redakcja Serwis-Masazysta.pl


Udostępnij

Komentarze

komentarze