Udostępnij

Strategia to słowo bardzo często używane w kontekście działań podejmowanych na rynku przez przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości. Czy zatem każde z nich powinno mieć swoją strategię? Odpowiedź może być tylko jedna – tak!

Strategia to słowo bardzo często używane w kontekście działań podejmowanych na rynku przez przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości. Czy zatem każde z nich powinno mieć swoją strategię? Odpowiedź może być tylko jedna – tak!

Strategia przedsiębiorstwa, Solarium&Fitness, Serwis-Masażysta.pl

W łacinie strategos oznacza dowodzących wojskiem. Zgodnie z teorią wojny, strategia oznacza sztukę jej prowadzenia, zdolności kierowania działaniami i umiejętność wygrywania. Definicja strategii sformułowana przez pruskiego generała K. von Clausevitza wskazuje, iż jest to szereg działań prowadzących do wykonania planu wojennego, zawierającego plany poszczególnych kampanii, a w ich ramach poszczególnych bitew.

Pojęcie strategii posiada jak widzimy rodowód o charakterze militarnym i adaptowane zostało z powodzeniem na potrzeby planowania działalności przedsiębiorstw, które tak naprawdę też biorą udział w wojnie – w wojnie o rynek. Dlaczego każde przedsiębiorstwo powinno mieć swoją strategię? Strategia przedsiębiorstwa to wyznaczenie jego drogi, która ma doprowadzić do osiągnięcia założonego celu, ma być swego rodzaju drogowskazem dla działań, które należy wykonać. Istotą strategii jest wskazanie i osiągnięcie przyszłego celu jakim może być wzrost sprzedaży, przetrwanie na rynku, rozwój przedsiębiorstwa lub zapewnienie nadwyżki finansowej. Strategia przedsiębiorstwa powinna uwzględniać główną linię, będącą wytyczną podejmowanych działań przez wszystkie osoby, z uwzględnieniem zmiennych wydarzeń rynkowych, przy jednoczesnym określeniu posiadanego potencjału kadrowego, organizacyjnego, finansowego i technicznego. Wszystkie te elementy niezbędne są do realizacji strategii, gdyż ma ona charakter kompleksowy i tworzy cały spójny system.

Z pojęciem strategii związane jest zarządzanie strategiczne, które powinno pełnić określone funkcje. Do najważniejszych z nich w przypadku przedsiębiorstwa działającego na konkurencyjnym rynku należą: stałe badanie rynku i działań podejmowanych przez rynkowych przeciwników, które pozwolą na poznanie obecnego otoczenia, tworzenia się trendów oraz zachodzących zmian. Analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, która określi jego rzeczywistą siłę, wybór oraz realizacja strategii działania, które mają charakter ciągły na każdym szczeblu organizacji i dodatkowo muszą być elastyczne na zmiany otoczenia rynkowego.

Serwis-Masazysta.pl utrzymywany jest z przychodów pochodzących z reklam. Materiały w nim gromadzone mogą powstawać właśnie dzięki tym dochodom. Dziękujemy za wsparcie i uszanowanie ich obecności.

Postrzeganie strategii przez pryzmat preferencji i procesu dokonywania oceny przez klientów. Przejrzysta organizacja struktur przedsiębiorstwa. Cele strategiczne przedsiębiorstwa to cele, które określają przyszłość, dotyczą horyzontu czasu powyżej trzech lat. Decyzje o nich podejmowane są przez najważniejsze osoby w przedsiębiorstwie. To właśnie strategia pokazuje, jak dotrzeć do wytyczonego celu. Wybór określonej strategii dokonuje się poprzez opracowanie różnych wariantów działania, następnie dokonanie ich oceny po wnikliwej analizie i na końcu wybór najlepszej strategii uwzględniającej warunki samego przedsiębiorstwa, jak i warunki zewnętrzne, np. działania konkurencji, sytuację rynkową.

Wybrana strategia jest zawsze silnie związana z misją przedsiębiorstwa. Misja stanowi główną ideę działania, myśl przewodnią, uzewnętrzniają się w niej wspólne wartości akceptowane i wyrażane przez wszystkich pracowników. Określa ona także rolę przedsiębiorstwa i jego działania na rzecz np. społeczności lokalnej i stanowi odpowiedź na pytanie, po co firma istnieje, jakie ma cele. Prawidłowo sformułowana misja pełni bardzo ważne funkcje: integruje grupę pracowników, inspiruje do działania i innowacji, uwiarygodnia firmę i jej działania oraz określa ich kierunek.

Wykonanie analizy strategicznej określającej najważniejsze cele firmy, którymi jak się wydaje są: zapewnienie rozwoju, wzrost zysku i rentowności, prawidłowe zarządzanie, powinno zostać wykonane przez każde średnie i duże przedsiębiorstwo. Jest to szczególnie ważne dla firm rodzimych, działających na otwartym i dynamicznym rynku, gdzie obowiązują już reguły konkurencji światowej oraz wszechobecna globalizacja. Jednym z rezultatów analizy strategicznej powinno być określenie misji firmy oraz przedstawienie jej pracownikom wraz z wyjaśnieniem, do czego ona służy. Niestety, w dobie postępu, czas życia każdej strategii staje się coraz krótszy, istotne jest stałe jej dostosowywanie do zmieniających się wymogów rynku.

Posiadanie jasno określonej strategii działania jest zatem kluczowym elementem powodzenia przedsiębiorstwa na rynku.

 

Autor:

Tymoteusz Sejwa
Menedżer i konsultant zarządzania

Źródło:

www.solarium.net.pl
"SOLARIUM & Fitness" nr 4/2009 ss. 32-33

autor: Marcin.Banasinski
link:


Udostępnij

Komentarze

komentarze