Udostępnij

Jakiś czas temu, rozgorzała dyskusja na temat nowego projektu Ministerstwa Zdrowia, dotyczącego niektórych zawodów medycznych w tym masażysty. Zadałem pytania drogą mailową do Ministerstwa i uzyskałem odpowiedź, o to ona:

Jakiś czas temu, rozgorzała dyskusja na temat nowego projektu Ministerstwa Zdrowia, dotyczącego niektórych zawodów medycznych w tym masażysty. Zadałem pytania drogą mailową do Ministerstwa i uzyskałem odpowiedź, o to ona:

MINISTERSTWO ZDROWIA

Rzecznik Prasowy – Jakub Gołąb                                                                                                                                         Warszawa, 2008-09-11


MZ-BP-P-0620-3188-2/JR/08

Pan
Marcin Banasiński
Magazyn „Serwis-Masażysta”

Szanowny Panie Redaktorze!
W nawiązaniu do pytań, przesłanych przez Pana mailem przekazuję następujące informacje:

1. Czy osoba, która jest dobrym masażystą ma ukończone kursy we wszystkich stopniach i wiele lat praktyki nie będzie mogła już wykonywać prywatnych masaży objętych programem kursu?

 Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych tytułem zawodowym technik masażysta może posługiwać się osoba, która ukończyła szkołę policealną (publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej)
i otrzymała dyplom uzyskania tytułu zawodowego technik masażysta.
Kształcenie w tym zawodzie prowadzone jest na poziomie średnim w szkołach policealnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, terapeuta zajęciowy (Dz. U. Nr 26, poz. 217) kształcenie w szkołach policealnych w ww. zawodzie może być prowadzone w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych wyłącznie w formie stacjonarnej. Absolwenci po ukończeniu szkoły policealnej otrzymują świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom uzyskania tytułu zawodowego technik masażysta uprawniający do podjęcia pracy.
W odniesieniu do osób, które nie posiadają dyplomu uzyskania tytułu zawodowego technik masażysta a od wielu lat pracują w zawodzie bez wymaganych kwalifikacji (określonych
w załączniku nr 2 do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych) projekt przewiduje możliwość wydania decyzji Ministra Zdrowia o uznaniu kwalifikacji w danym zawodzie medycznym na podstawie analizy dotychczasowego szkolenia innego niż określone w załączniku nr 2 do ustawy i doświadczenia zawodowego.

2. Czy technik fizjoterapii jest na równi z technikiem masażystą? Bo wiem ze technik fizjoterapii przestanie być respektowany, ale czy ten tytuł wystarczy do wykonywania samych masaży?

Kształcenie w tych zawodach realizowane było w oparciu o oddzielne podstawy programowe oraz programy nauczania. W związku z tym także uprawnienia uzyskane w toku kształcenia dla tych dwóch zawodów są różne. W odniesieniu do kwestii związanej z wykonywaniem masażu leczniczego należy jednak zaznaczyć, iż kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania masażu leczniczego, a tym samym umożliwiające wykonywanie zawodu w zakładach opieki zdrowotnej posiada wyłącznie osoba, która ukończyła medyczne studium zawodowe w Polsce i uzyskała tytuł zawodowy technika masażysty bądź tytuł zawodowy technika fizjoterapii oraz osoba, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na kierunku fizjoterapia (rehabilitacja ruchowa).
Pomimo, że kształcenie na poziomie średnim w zawodzie technik fizjoterapii zostało zamknięte, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, a ostatni nabór kandydatów do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie technik fizjoterapii odbył się w roku szkolnym 2004/2005) to osoby, które w toku kształcenia w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej uzyskały tytuł zawodowy technik fizjoterapii posiadają uprawnienia do wykonywania ww. zawodu.

3. Czy informacja zawarta pod tym linkiem jest prawdziwa? Jeżeli tak to poproszę o komentarz w tej sprawie ?
 
Celem projektowanej ustawy jest uregulowanie w sposób kompleksowy kwalifikacji i zasad wykonywania wybranych zawodów medycznych, które nie są dotychczas objęte regulacjami ustawowymi w Polsce a uregulowane są w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Projekt ustawy dotyczy 23 następujących zawodów medycznych: asystentka stomatologiczna, dietetyk, fizjoterapeuta, higienistka dentystyczna, higienistka szkolna, instruktor terapii uzależnień, logopeda, masażysta, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny, optometrysta, optyk okularowy, ortoptystka, protetyk słuchu, psychoterapeuta, ratownik medyczny, specjalista terapii uzależnień, technik analityki medycznej, technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik.
Jednocześnie projekt wprowadza mechanizmy mające zapewnić dostęp do wykonywania zawodu tylko profesjonalistom, a istotnym elementem tego procesu jest zapewnienie przejrzystości uzyskiwania kwalifikacji w danym zawodzie medycznym. Do takich mechanizmów należy między innymi rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych w ochronie zdrowia. Jego funkcjonowanie pozwoli na wyeliminowanie z rynku osób udzielających świadczenia bez wymaganych kwalifikacji, często z narażeniem zdrowia lub życia pacjenta oraz zabezpieczy przed występowaniem takich sytuacji w przyszłości.

Z poważaniem
/-/ Jakub Gołąb

autor: Marcin.Banasinski
link:


Udostępnij

Komentarze

komentarze